HTREAL Phú Hữu 898
                                    Hạ tầng dự án cập nhật ngày 10/06/2016 - Đổ sàn tầng 2.                                     
                                       Hạ tầng dự án cập nhật ngày 30/05/2016 - Đổ sàn tầng 1. 


=====
DỰ ÁN HOÀN THÀNH 14/09/2017